Regulamin sklepu internetowego


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym Sklep Nordic Sport pod adresem sklep.nordicsport.pl (dalej Sklep), który stanowi własność firmy Nordic Sport & Events Aneta Dowiedczyk (dalej Sprzedający) z siedzibą w Warszawie al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B, NIP: 7411100511, REGON 100340158, numer konta bankowego 76 1140 2004 0000 3202 7577 6687 (mBank), tel. 506249504, e-mail: sklep@nordicsport.pl

Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy od poniedziałku do soboty w godz. 08:00 – 20:00

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

- Sprzedającym - należy przez to rozumieć Nordic Sport & Events Aneta Dowiedczyk, al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B, 02-797 Warszawa, NIP 7411100511, REGON 100340158

- Sklepie - należy przez to rozumieć sklep prowadzony przez Sprzedającego w swoim serwisie internetowym pod adresem sklep.nordicsport.pl

- Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, wyposażoną w zdolność prawną, która po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu dokonała zakupu w sklepie internetowym

- Czasie realizacji zamówienia - liczba dni roboczych w jakich Nordic Sport & Events Aneta Dowiedczyk przygotuje zamówienie i wyśle je na adres wskazany przez klienta.

§2 CENY

Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich [zł].

§3 REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

Kupujący ma możliwość zarejestrowania się w sklepie i zrobienia zakupów. Rejestracja konta w Sklepie pozwala na śledzenie statusu swoich zamówień.
W tym celu może on założyć konto w Sklepie podając swój login i hasło. Po wypełnieniu tych pól Klient otrzyma na swój adres poczty elektronicznej email potwierdzający założenie konta w Sklepie.
W ramach swojego konta Klient może je dowolną ilość razy przeglądać i edytować.
Klient może w każdej chwili usunąć swoje konto poprzez przesłanie takiego żądania na sklep@nordicsport.pl

§4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tychże zasad.

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia na przez Kupującego i przesłanie go Sprzedawcy.

Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sprzedającego do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zamówienia stanowi przyjęcie Oferty.
Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

Za poprawnie złożone zamówienie uważa się zamówienie, które ujmuje poprawnie wypełnione wymagane pola w formularzu Sklepu:
1. co najmniej jeden produkt wraz z ceną
2. dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy oraz płatnika
3. wybranie sposobu płatności

Z oferty Sklepu mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

W przeciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się e-mailem lub telefonicznie.

Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że umieszczone przez Klienta dane były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się ze Sklepem leży po stronie Klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia jest jednoznaczne z anulowaniem zamówienia, za co Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Kupującego.

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedającym w momencie przekazania Klientowi towaru wraz z paragonem lub fakturą sprzedaży. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

§5  SPOSÓB PŁATNOŚCI

Klient Sklepu dokonuje płatności za zakupy w sposób określony przez siebie w formularzu zamówienia.
Klient zamawiający produkt potwierdza, że składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
- płatność przez system PayU (przelew internetowy lub płatność kartą)
- przelew na konto bankowe

Po zawarciu umowy sprzedaży Sprzedający wysyła e-mailem Klientowi fakturę VAT.

§6 WYSYŁKA

Realizacja zamówienia występuje niezwłocznie po uznaniu zapłaty za zakupy na koncie bankowym Sprzedającego.
Sposób dostawy dokonywany jest przez Klienta podczas tworzenia zamówienia.
Wysyłka odbywa się po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego.

Sposoby dostawy:
- kurier
- Poczta Polska
- odbiór osobisty w siedzibie firmy

Czas doręczenia przesyłki w przypadku wysyłki kurierem wynosi 24-48h.
Czas doręczenia przesyłki w przypadku wysyłki Pocztą Polską wynosi 2-5 dni.
Odbiór osobisty po umówieniu się telefonicznym lub  e-mailowym ze Sprzedającym.

Informacja o sposobie wysyłki i kosztach dostawy wyświetlana jest w module „Koszyk sklepu” w trakcie dokonywania zakupu.
Zasięg terytorialny do wysyłki: Polska

§7 ZWROTY / ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania towaru  ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

W przypadku umowy sprzedaży obejmującej kilka produktów, które były dostarczane osobno - termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Klienta w posiadanie ostatniego dostarczonego produktu.

Odstąpienie od umowy sprzedaży następuje przez złożenie Sprzedającemu przez Klienta oświadczenia do pobrania TUTAJ

Oświadczenie odstąpienia od umowy może być wysłane przez e mail na adres sklep@nordicsport.pl lub pocztą na adres Nordic Sport & Events Aneta Dowiedczyk, al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B, 02-797 Warszawa

Towar może być zwrócony pod warunkiem, że nie nosi on śladów użytkowania, nie jest uszkodzony lub zniszczony.

Bezpośrednie koszty wysyłki zwracanego towaru pokrywa Kupujący.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu/produktów zwracanych wynikające z korzystania z niego/z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, sposobu funkcjonowania i cech produktu/produktów.

Zwrot płatności wraz z kosztami wysyłki następuje po otrzymaniu zwróconego towaru i sprawdzeniu jego nienaruszonego stanu. Zwrot płatności odbywa się tym samym kanałem, jakim był dokonany zakup towaru chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu wpłaty.

Sprzedający  może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jego odesłania.
Klient może zwrócić się do Sprzedającego o wymianę zakupionego produktu  na inny lub też na inny produkt dostępny w Sklepie - za dopłatą lub zwrotem różnicy wartości. W takim przypadku koszty przesyłki pokrywa Klient.

§8 REKLAMACJE

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi za wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

Reklamacje można składać osobiście w siedzibie firmy: Nordic Sport & Events Aneta Dowiedczyk, Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B, 02-797 Warszawa, poprzez e-mail sklep@nordcisport.pl pocztą - listem poleconym lub kurierem na adres siedziby firmy.

Formularz reklamacji znajduje się TUTAJ

Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika w wyniku niezgodnej z instrukcją obsługi lub konserwacji oraz usterki wynikłe w skutek urazów mechanicznych, wypadków losowych czy złego przechowywania.

Aby Sprzedający rozpatrzył reklamację konieczne, ale nie obowiązkowe  (jednak ułatwi i przyspieszy reklamację)  jest:

- dostarczenie przez Klienta reklamacji osobiście, poprzez e-mail, pocztą-listem poleconym lub kurierem na adres siedziby firmy
- dowodu zakupu (numer faktury oraz numer zamówienia) tego produktu (produktów)
 - szczegółowego opisu reklamacji, ze zdjęciami oraz  datą wystąpienia niedogodności lub wady produktu oraz informacją czego Klient żąda w ramach reklamacji.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji niezbędne będzie dostarczenie produktu do Sprzedawcy, Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu (produktów)  na koszt Sprzedającego  na wskazany przez niego adres.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar do siedziby firmy Sprzedającego.

Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie 1 roku ujawni się wada towaru.

Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy.
Sprzedający może odmówić wymiany lub naprawy towaru jeśli jest to niemożliwe do wykonania lub wymaga nadmiernych kosztów. Klient może wtedy zmienić swój wybór i żądać naprawy jeśli wcześniej wnioskował o wymianę lub żądać wymiany jeśli wnioskował o naprawę.

W ramach reklamacji Klientowi żądającemu obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (tylko w przypadku istotnej wady) Sprzedający proponuje wymianę lub naprawę towaru. Klient może zmienić propozycję Sprzedającego z naprawy na wymianę i z wymiany na naprawę. Sprzedający może odmówić wymiany lub naprawy towaru jeśli jest to niemożliwe do wykonania lub wymaga nadmiernych kosztów.

Jeżeli Klient zakupił kilka produktów a spośród sprzedanych towarów tylko jeden/niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu  to uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest tylko do produktów wadliwych.

Wszelkie spory wynikające z reklamacji Sprzedający stara się rozwiązywać polubownie i na korzyść Klienta.

§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym: swojego imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu do faktury, adresu dostawy, numeru telefonu, adresu e-mail przez Administratora Danych Osobowych (ADO): Nordic Sport & Events Aneta Dowiedczyk 02-797 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B.  Informacje te są niezbędne do realizacji zamówienia. Tym samym Klient wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych firmom trzecim jak firmy kurierskie czy hurtownie i dystrybutorzy skąd wysyłany jest towar.

Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownik może też zażądać udostępnienia swoich danych osobowych lub przeniesienia ich we wskazane miejsce.

Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres email  Sprzedawcy kontakt@nordicsport.pl  Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi realizację zamówienia oraz wywiązanie się przez Sprzedawcę z  umowy sprzedaży - w takim wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał  Dane Osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w regulaminie. Może on przekazywać Dane Osobowe podmiotom trzecim w ramach współpracy. Klientowi przysługuje w każdym momencie prawo do odstąpienia od regulaminu – w takim wypadku zamówienie nie będzie realizowane.  Przetwarzający na życzenie Klienta wykasuje wszystkie dane Klienta, ze wszystkich baz danych w jakich jego dane mogły się znaleźć  - wyjątkiem będą Dane Osobowe klienta zawarte na dokumentach księgowych, które Sprzedawca ma obowiązek przechowywać.

Dane osobowe Klientów nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania poprzez email informacji marketingowych od Sprzedającego.

Sprzedawca  informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i chronione w odpowiedni sposób przed dostępem do nich osób nieuprawnionych. Przetwarzający zobowiązuje się do podjęcia środków technicznych niezbędnych do ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Przy przetwarzaniu Danych Osobowych, Przetwarzający przestrzegać będzie zasad wskazanych w regulaminie, rozporządzenia 2016/679 oraz instrukcji przekazywanych przez Klienta.

Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.02.101.926 z późniejszymi  zmianami), lub niniejszego regulaminu.

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności można kierować na adres Sprzedawcy (Przetwarzającego) kontakt@nordicsport.pl

Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie, o stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

W każdym momencie użytkownik może w swoim urządzeniu lub przeglądarce internetowej zablokować bądź wyłączyć zapisywanie tych plików.
Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
Data:     24/05/2018

Strony tego serwisu używają plików cookies tzw. ciasteczek. Pliki te zapisywane są na dyskach i nośnikach po stronie użytkownika np. komputer, laptop, tablet czy telefon.

Pliki cookies używane są tylko i wyłącznie w celu przechowywania preferencji użytkownika i/lub w celach statystycznych.

Informacje zapisywane w tych plikach są anonimowe.

§10 ZMIANY REGULAMINU

Regulamin może ulec zmianie.

Klienci zostaną poinformowani o zmianach na stronie głównej sklepu. Poinformowanie o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu.

Klienci posiadający konto w sklepie zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedającego poprzez przesłanie na email, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie regulaminu. Jeśli Klienci posiadający już konto w sklepie nie akceptują tych zmian zobowiązani są w ciągu 14 dni od daty poinformowania o tym powiadomić Sprzedającego. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z usunięciem konta z zaprzestaniem dokonywania zakupów w sklepie.

Akceptację zmian regulaminu przez zarejestrowanych Klientów rozumie się poprzez dalsze korzystanie ze sklepu.

Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób zmieniać praw nabytych przez Klientów przed wejściem nowego regulaminu. Zamówienia złożone wcześniej będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
- wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu
- zmiany cen oraz ilości produktów w ofercie Sklepu w każdym czasie.
- wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu

Zdjęcia, opisy produktów i treść na podstronach sklepu są własnością firmy Nordic Sport & Events Aneta Dowiedczyk - prawo autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Regulamin sklepu jest udostępniany stale na stronie internetowej sklepu  w sposób umożliwiający Klientowi  jego pobranie i  utrwalanie zawartości przez wydrukowanie lub zapisanie go na dowolnym  nośniku w dowolnym momencie.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny  (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.